مرور برچسب

18 سال

هشدار به جذب افراد کمتر از 18 سال

به تازگی تخلفی در بین برخی از شرکت های بازاریابی شبکه ای در حال وقوع است که طبق بند 11 آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی ممنوع است. ماده 11: جذب بازاریابان از بین افراد کم تر از 18 سال…