مرور برچسب

وظیفه شناس

آپلاین وظیفه شناس

آپلاین از توزیع کنندگان یا بازاریابانی تشکیل شده است که در بالای سر هر بازاریابی قرار دارد و درآمد اضافی این بالاسری ها بستگی به عملکرد بازاریابان زیر مجموعه دارد؛ زمانی افراد زیرمجموعه موفق خواهند شد که یک بالاسری خودش را وقف موفق کردن…