مرور برچسب

وزارت صنعت، معدن و تجارت

شرایط بازخرید بازاریاب ها

یکی از حقوق بازاریابان که بر عهده شرکت های بازاریابی شبکه ای قرار دارد، موضوع بازخرید کالاهای خریداری شده توسط بازاریابان است. طبق بند ط ماده 9 آئین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی،…