مرور برچسب

مقررات

اطلاعیه 65

به اطلاع شرکت های بازاریابی شبکه ای می رساند : مطابق بخشنامه شماره 60/149621 مورخ 94/07/07 دبیرخانه کمینه نظارت بر فعالیت شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای، انتشار میزان کمیسیون و پاداش بازاریابان بر روی وب‌سایت شرکت های بازاریابی شبکه ای مجاز نمی…