مرور برچسب

فسخ قرارداد

شرایط بازخرید بازاریاب ها

یکی از حقوق بازاریابان که بر عهده شرکت های بازاریابی شبکه ای قرار دارد، موضوع بازخرید کالاهای خریداری شده توسط بازاریابان است. طبق بند ط ماده 9 آئین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی،…