مرور برچسب

فدارسیون

فدراسیون جهانی WFDSA

این فدارسیون یک سازمان غیردولتی و داوطلبانه در سطح جهان است که در سال 1978 تأسیس شده است و به عنوان نماینده انجمن های فروش مستقیم، با عنوان فدراسیون جهانی انجمن های فروش مستقیم شناخته می شود. این فدراسیون مشتمل بر بیش از 58 انجمن فروش…