مرور برچسب

بیمه

تخلفات برخی از شرکت های بیمه در پوشش بازاریابی شبکه ای

با گسترش فعالیت شرکت های بازاریابی شبکه ای در داخل کشور، چالشی مهم پیش روی آن قرار گرفته که می تواند سهمی جدی در لطمه خوردن به چهره این صنعت نوپا در کشور داشته باشد. با گسترش فعالیت شرکت های بازاریابی شبکه ای در داخل کشور، چالشی مهم…