مرور برچسب

الگوهای تغییر

کتاب جایگاه بازاریابی شبکه‌ای در عصر الکترونیک

دربارهء کتاب : در این کتاب با نگاهی ژرف، از نظر علمی، دلایل ظهور و گسترش پدیدهٔ بازاریابی شبکه‌ای، جایگاه آن نسبت به تجارت‌های دیگر و ارتباط کیفی آن با دنیای پیرامون، بررسی شده است. به این منظور، فصل مشترک مهم‌ترین قوانین حاکم بر تجارت‌های…