مرور برچسب

آموزش

آموزش صحیح در بازاریابی شبکه ای

آموزش یکی از ارکان اساسی در هر حرفه به حساب می آید؛ بدون آموزش صحیح امکان موفقیت بسیار کم می باشد. بازاریابی شبکه ای نیز به عنوان یک حرفه برای موفقیت نیازمند استفاده از این اصل می باشد. در ماده 13 آئین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه…

بازاریابی شبکه ای در بحران

ایران هشدار : اثرات نگاه سطحی به بازاریابی شبکه ای به قدری فراگیر شده است که متاسفانه جامعه اعتماد خود را به بازاریابی شبکه ای از دست داده و روزانه در رسانه های عمومی شاهد درج مطالبی علیه بازار یابی شبکه ای هستیم.