بروشور محصولات دکتر بیز

بروشور محصولات دکتر بیز برای معرفی قهوه گانودرما، عسل، سبوس برنج و دمنوش لاغری دکتر بیز طراحی و چاپ شده است تا بازاریابان شرکت بازاریابان ایرانیان زمین بتوانند راحت تر این محصولات منحصر به فرد را به مشتری معرفی کنند. همجنین شما می توانید برای معرفی تمامی محصولات شرکت بیز کاتالوگ محصولات بیز را خریداری کنید.
محصولات بروشور بیز :

  • معرفی قهوه گانودرما دکتر بیز
  • سبوس برنج دکتر بیز
  • دمنوش لاغری دکتر بیز
  • عسل انگبین طبیعی دکتر بیز
  • عسل بکر کوهی دکتر بیز

(دارای محل نام و شماره نماینده فروش)

در حال حاضر این محصول در انبار موجود نیست و در دسترس نمی باشد.

توضیحات

 

اطلاعات بروشور محصولات دکتر بیز

عسل انگبین طبیعی دکتر بیز

عسل دکتر بیز اولین عسل استاندارد در بازاریابی شبکه ای کشور با ساکارز زیر 5%

عسل طبیعی یک غذای کامل است که خواص درمانی زیادی دارد و بی تردید نه تنها از آن به عنوان ماده قندی، بلکه به عنوان معالج بسیاری از بیماری ها استفاده می نمایند. عسل طبیعی در بهبود بیماری های قلبی و گوارشی و … کمک کرده و یک غذای مفید برای کودکان دو سال به بالا به حساب می آید که در رشد آن ها تأثیر به سزایی دارد، همچنین مصرف آن در کودکان و کهنسالان به علت هضم و جذب سریع حائز اهمیت است. عسل دکتر بیز به علت جذب سریع در داخل دستگاه گوارش، تخمیر الکلی ایجاد نمی کندو وجود اسیدهای آزاد در آن سبب جذب مواد چربی شده و کمبود آهن را جبران می کند.

قندهای موجود در این عسل علیرغم شیرینی زیاد به دندان ها هیچ صدمه ای وارد نمی سازد، بلکه آنها را سفید و لثه را محکم می کند.اگر شکر مدتی در دهان بماند، توسط باکتری تجزیه شده و موجب ایجاد اسید لاکتیک در دهان می شود که برای دندان مضر است، ولی عسل دکتر بیز برخلاف شکر چون دارای آنتی بیوتیک طبیعی می باشد هیچ گونه اسیدی در دهان تولید نکرده و دندان ها را ضد عفونی می نماید.

مهمترین مشخصه عسل بیز ، وجود انگبین در آن میباشد که یک ماده ی بسیار نادر و ارزشمند برای کنترل و درمان دیابت است که باعث شده این محصول برای بیماران دیابتی بسیار مناسب و مفید باشد.

 

 عسل بکر کوهی دکتر بیز

ﻋﺴﻞ ﺑﮑﺮ ﮐﻮﻫﯽ دﮐﺘﺮ ﺑﯿﺰ ﯾﮏ ﻋﺴﻞ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻋﺴﻞ ﺑﮑﺮ ﮐﻮﻫﯽ از ﺷﻬﺪ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﮔﻞ ﻫﺎي ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و هیچ گونه مواد شیمیایی و ﺳﻤﯽ در روﯾﺶ این ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺳﻢ ﭘﺎﺷﯽ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ دﻓﻊ آﻓﺎت آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم نشده اﺳﺖ، همچنین ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ آفتکش در کندوﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺴﻞ ﺑﮑﺮ کوهی دﮐﺘﺮ بیز، از زﻣﺮه ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ارﮔﺎﻧﯿﮏ، در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاد غذایی در ﺑﺎزار جهانی ارزش ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻي ﻏﺬاﯾﯽ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻗﯿﻤﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﯿﺮ ارگانیک، تفاوت ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي دارﻧﺪ. ﻋﺴﻞ ﺑﮑﺮ ﮐﻮﻫﯽ دﮐﺘﺮ ﺑﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﮐﻢ ﯾﺎب ترین ﮔﻮﻧﻪ ي ﻋﺴﻞ ﺧﺎﻟﺺ و طبیعی ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر بوده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻃﻌﻢ و رﻧﮓ، ﺑﻮ و ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎ انواع دیگر ﻋﺴﻞ ﻫﺎ بسیار ﻣتفاوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.از آﻧﺠﺎ که اﯾﻦ ﻋﺴﻞ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺣﺮارت ممکن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺗﻮﻟﯿﺪ شده اﺳﺖ، تمامی وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ و اﻣﻼح و ﻣﻮاد معدنی ﻣﻔﯿﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺴﻞ ﺑﮑﺮ ﮐﻮﻫﯽ دﮐﺘﺮ بیز ﺣﻔﻆ گردیده اﺳﺖ. ﻋﺴﻞ ﺑﮑﺮ ﮐﻮﻫﯽ دﮐﺘﺮ ﺑﯿﺰ ،داراي ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

داراي ﺧﻮاص ﺿﺪ سرطانی و آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻗﻮي ﺑﻮده و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎري از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ، املاح و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺪن ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺎده شیرینی ﺳﺎﮐﺎروز زیر 2 درصد و حتی بعضی مواقع ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ تر از آن در ﻋﺴﻞ ﺑﮑﺮ ﮐﻮﻫﯽ دﮐﺘﺮ ﺑﯿﺰ، ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﺑﺘﯽ می‌توانند ﺑﺎ مشورت ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، مصرف ﮐﻨﻨﺪه داﺋﻤﯽ ﻋﺴﻞ ﺑﮑﺮ ﮐﻮﻫﯽ دﮐﺘﺮ ﺑﯿﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ساکاروز زیر 2 درصد و داراي ﻣﺠﻮز ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﺮان

 

سبوس برنج قهوه ای

به پوست برنج که بعد از شلتوک قرار دارد سبوس برنج گفته می‌شود. جالب است بدانید که خواص سبوس برنج بیشتر از خود برنج می باشد، در کل غلاتی که سبوس دارند و سبوس آنها از آن جدا میشود بخشی از ویتامین ها و پروتئین ها مهم خود را از دست میدهند ، بنابراین بهترین کار این است که سبوس آنها به طور جداگانه تهیه شود و در کنار آن استفاده شود تا از تمامی خواص آن بهره مند شویم.

از مزایای استفاده از این محصول به موارد زیر اشاره کرد:
– درمان موثر دیابت ، کاهش وزن ، درمان موثر ریزش مو
– سرشار از ویتامین های گروه B5
– ویتامین ب 6: تقویت رشد مو جلوگیری از ریزش و سفیدی مو
– نیاسین : تقویت عملکرد کبد و قلب به واسطه ی کاهش تری گلیسرید و کلسترول خون
– تامین : بهبود عملکرد سیستم عصبی بدن سبوس را قهرمان شادی برای تقویت قوای جنسی بسیار مفید است.
– فیبر: درمان یبوست پاکسازی روده کاهش کلسترول خون و با احساسی سیری به موقع اشخاص چاق را سریع لاغر میکند .
– پانتوتنیک اسید : بهبود سیستم تنفسی آنتی آلورژیک بوده و به توازن قند خون کمک می کند .
– ویتامین E : خاصیت آنتی اکسیدانی قوی آن خاصیت ضد چروکیدگی پوست

 

دمنوش لاغری دکتر بیز

دمنوش لاغری دکتر بیز برای اولین بار در کشور با مجوز رسمی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مفتخر به دریافت پروانه ی ساخت توسط شرکت آریانا فارمد پاسارگاد گردید. تیم تحقیق و فرمولاسیون شرکت با داشتن افراد با دانش و بهره گیری موثر از متخصصین طب سنتی و اساتید دانشگاه در حوزه تولید فرآورده های طب سنتی و دارو های طبیعی محصولی با کیفیت و کارآمد را به مشتریان خود تقدیم می کند.

مصرف دمنوش لاغری دکتر بیز قبل از وعده غذایی کاهنده اشتها و بعد از وعده غذایی موجب چربی سوزی می گردد.

ترکیبات بکار گرفته شده و در دمنوش دکتر بیز موجب کاهش غلظت گلوکز پلاسما و فروکتوزامین در افراد مبتلا به بیماری دیابت نوع 2 می گردد.

دمنوش لاغری دکتر بیز با دارا بودن گیاهان کاملا ارگانیک ، اکسید کننده چربی بوده ، و موجب افزایش اثر فعالیت آنتی اکسیدانت پلاسما می گردد و همچنین به کاهش کلسترول در بدن کمک می کند پلی فنول های موجود در این دمنوش باعث می شوند که این اثر مانع از گسترش عوامل ایجاد کننده بیماری های قلبی و عروقی شده و موجب مهار اکسیداسیون و تصلب شرائین می گردد.
از سوی دیگر پلی فنول های موجود در این ترکیب دارای نوعی اثر شاخص ضد ویروس مرتبط با التهاب ویروسی دستگاه گوارش است که موجب مهار رشد باکتری های موجب اسهال می گردد. این فرمولاسیون سرشار از فلاونو نیدها بوده که دارای اثرات محافظت کننده کبدی است.

 

محصولات گانودرما دکتر بیز

گانودرما قارچی یک ساله است که مصرف دارویی دارد. شرقی ها معتقدند که این قارچ نماد زندگی شاد، شانس، سلامتی و طول عمر و حتی جاودانگی است. این قارچ در طب گیاهی، بعنوان تقویت کننده سیستم ایمنی شهرت دارد. از جمله خواص دارويي اين قارچ بسيار ارزشمند مي توان به درمان سرطان معده، هپاتيت B ،A و C ،آرتروز، دردهاي عصبي، بيخوابي، برونشيت، زخم معده، فشار خون، كلسترول بالا، ورم مفاصل، تنگی نفس و آسم، تقویت حافظه، بیماري هاي کلیه و کبد، آلرژی، کاهش قند خون و تسهیل گردش خون از طریق مهار کردن چسبندگی پلاکتها اشاره نمود. این قارچ خاصیت ضدسرطانی دارد و در کنار روش های درمان رایج سرطان مانند شیمی درمانی و پرتو درمانی موجب تسکین درد، طول عمر بیشتر و بهبود کیفیت زندگی بیماران می شود. اين قارچ در طبيعت كمياب بوده و جمع آوري آن از طبيعت جهت استفاده تجاري كافي نمي باشد. به طعم قهوه غنا داده و فواید مخصوص به خود را دارد.

• هیچ ماده ای تا به امروز یافت نشده که همه ی این چهار مولفه را یکجا داشته باشد.
• تحقیقات نشان داده است که وجود همین چهار مولفه در بدن کافیست تا ما به بیش از 90 درصد از بیماری های شناخته شده موجود در جهان مبتلا نشویم.

فرایند تاثیرگذاری گانودرما در بدن شامل 5 مرحله می‌باشد:
1- شناسایی: شناسایی سموم نهفته در بدن
2- سم زدایی: پاکسازی کامل بدن از این سموم
3- تنظیم کردن: متعادل کردن تمام فعل و انفعالات و اعضای بدن
4- بازیابی: ترمیم اعضای آسیب دیده بدن
5- جوانسازی: جوانسازی تمام سلول های بدن

گانودرما یک قارچ بسیار مغذی است چون: 6 برابر شیر کلسیم، 3 برابر اسفناج آهن، 3 برابر بلوبری آنتی اکسیدان، 7 برابر پرتقال ویتامین C و 7 برابر ماهی امگا3 و 15 برابر کلم بروکلی منیزیم دارد.

قهوه گانودرما بیز
برای تهیه بروشور گانودرما بیز روی عکس کلیک کنید.

 

توضیحات تکمیلی

وزن5 g
شرکت

بازاریابان ایرانیان زمین

جنس

سایز

صفحه

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بروشور محصولات دکتر بیز”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما شاید این را هم دوست داشته باشید