اخبار اصناف بازاریابی شبکه ای

اخبار اصناف

شما می توانید آخرین اخبار، اطلاعیه، آیین نامه و بخشنامه های مصوب مرکز امور اصناف و بازرگانان (بازاریابی شبکه ای) را دنبال نمایید.

اطلاعیه ۹۲

قابل توجه کلیه بازاریابان : مطابق بخشنامه شماره 226539/ 60 مورخ 95/10/20 براساس مفاد بند (د) ماده (26) آئین­…