تعلیق فعالیت شرکت آویژه سگال

فعالیت شرکت آویژه سگال با توجه به تعدد تخلفات به موجب تصمیم مورخ ۹۶/۴/۱۰ کمیته نظارت به حالت تعلیق درآمد.

به گزارش خبرنگار MLMSTUDY و به نقل از وبسایت وزارت صنعت، معدن و تجارت کلیه فعالیت های شرکت بازاریابی شبکه ای آویژه سگال به حالت تعلیق درآمد. این شرکت موظف است کلیه نعهدات اعم از پورسانتها و تحویل یا بازپسگیری کالاه را به سرانجام برساند.

متن اطلاعیه :

با توجه به تعدد تخلفات شرکت آویژه سگال کمیته موضوع ماده (15) آیین نامه مواد(2)، (12) وتبصره ماده (87) قانون نظام صنفی در جلسه مورخ 10/4/96، مقرر نمود؛ فعالیت شرکت برابر تبصره ذیل بند (ب) ماده (13) آیین نامه به حالت تعلیق درآید و درصورت اصلاح عملکرد و تطبیق خود با مقررات، مشروط به گذشت یک ماه، تعلیق خاتمه خواهد یافت.

بدیهی است این شرکت در مدت تعلیق، صرفاً باید به ایفای تعهدات قبلی اقدام نموده و حق ایجاد تعهدات جدید را نخواهد داشت .

منبع خبر : دبیرخانه نظارت بر بازاریابی شبکه ای

دیدگاه خود را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.