اطلاعیه 91

قابل توجه کلیه مدیران شرکت های بازاریابی شبکه ای و بازاریابان:

برابر بند (د) ماده (8) آیین نامه تبصره ماده (87) قانون نظام صنفی و به استناد بخشنامه شماره60/50920 مورخ 95/2/25 دبیرخانه کمیته نظارت،کلیه شرکت ها مکلفند؛تمامی کمیسیون و پاداش بازاریابان را حداکثر تا (7) روز پس از خاتمه عملکرد هر ماه به صورت نقدی به حساب بانکی ایشان واریز و تسویه نمایند. بدیهی است عدم رعایت مهلت فوق از سوی شرکت، تخلف محسوب شده و طبق مفاد ماده (19) این آیین نامه با شرکت خاطی، رفتار خواهد شد.

درضمن براساس ماده (20) آیین نامه درصورت بروز تخلفات گسترده، حداکثر تا مدت ششماه شرکت متخلف تعلیق و همزمان به موضوع رسیدگی خواهد شد.

منبع : مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران

دیدگاه خود را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.