اطلاعیه ۹۱

قابل توجه کلیه مدیران شرکت های بازاریابی شبکه ای و بازاریابان:

برابر بند (د) ماده (۸) آیین نامه تبصره ماده (۸۷) قانون نظام صنفی و به استناد بخشنامه شماره۶۰/۵۰۹۲۰ مورخ ۹۵/۲/۲۵ دبیرخانه کمیته نظارت،کلیه شرکت ها مکلفند؛تمامی کمیسیون و پاداش بازاریابان را حداکثر تا (۷) روز پس از خاتمه عملکرد هر ماه به صورت نقدی به حساب بانکی ایشان واریز و تسویه نمایند. بدیهی است عدم رعایت مهلت فوق از سوی شرکت، تخلف محسوب شده و طبق مفاد ماده (۱۹) این آیین نامه با شرکت خاطی، رفتار خواهد شد.

درضمن براساس ماده (۲۰) آیین نامه درصورت بروز تخلفات گسترده، حداکثر تا مدت ششماه شرکت متخلف تعلیق و همزمان به موضوع رسیدگی خواهد شد.

منبع : مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران

دیدگاه خود را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.