اخطار کتبی شرکت راه سوم پارسیان

شرکت راه سوم پارسیان به دلیل پاره ای از تخلفات اخطار کتبی دریافت کرد.

کمیته نظارت در جلسه مورخ ۹۶/۴/۱۴، با توجه به عناوین تخلفات شرکت راه سوم پارسیان (از جمله برگزاری جلسات فاقد مجوز درخارج از محل دفتر و شعب، تعیین جوایز وپاداش خارج از طرح سوددهی) مقرر نمود:

۱-برابر ماده (۱۳) آیین نامه مذکور برای دفعه اول نسبت به اخطار کتبی اقدام گردد.

۲- براساس تبصره (۱) بخش (الف) ماده مارالذکر؛ علاوه بر اخطار محدودیت راه اندازی شعبه و برگزاری همایش تا اصلاح عملکرد به مدت سه ماه اعمال شود.

دیدگاه خود را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.