آخرین اخبار

اجبار شرکت ها به آموزش پیامکی بازاریابان

به منظور آگاهی بخشی بازاریابان در جهت کاهش تخلفات شرکت ها ملزم شده اند پیامک های آموزشی را ماهیانه جهت اطلاع بازاریابان ارسال نمایند و اقدامات انجام شده را به دبیرخانه کمیته محترم نظارت بر بازاریابی…

آخرین مقالات

آخرین کتاب ها

بازاریابی شبکه ای یا نتورک مارکتینگ (Network Marketing) یکی از روش های بازاریابی فروش مستقیم است که به بازاریابی چند سطحی شناخته می شود. بیش از ۷۰ سال است که شرکت ها از این استراتژی برای فروش محصولات خود استفاده می کنند و روز به روز فروش این شرکت ها رو به افزایش است.

بازاریابی شبکه ای ( نتورک مارکتینگ )

مفهوم نتورک مارکتینگ ساده است و از دو اصل اساسی تشکیل شده است. اول، شرکتی که به منظور فروش کالاها و یا ارائه خدماتش به مشتریان خود، از نمایندگان مستقل یا توزیع کنندگان کمک می گیرد. به همین دلیل است که به آن فروش مستقیم می گویند. در این شیوه توزیع، شرکت از هزینه هایی معاف می شود که در تجارت سنتی نوعا به سبب وجود واسطه های فروش و تبلیغات ایجاد می شود. در فروش مستقیم دیگر نیازی به مکان تجاری برای عرضه خرده کالاها و یا تبلیغات پر هزینه نیست. در این شیوه، نمایندگان مستقل با به کارگیری بسیاری از تمهیدات بازاریابی، کالاها و خدمات را به نحوی پویا به مجرای فروش می‌رسانند.

دوم، در این روش، بازارایابان این فرصت را به دست می‌آوردند که مجموعه بازاریاب و شبکه فروش خود را بسازند (زیر مجموعه تشکیل بدهند). این بازاریاب ها درصدی از درآمد را کسب می‌کنند، که ماهانه از طریق مجموعه ای که تشکیل داده اند به وجود آمده است. در برخی سطوح مجموعه، پورسانت بیشتری نسبت به دیگر سطوح پرداخت می‌شود.

روی کاغذ، منطقی که پشت نتورک مارکتینگ نهفته است ساده است، اما در عمل، کار دشواری است. از یکسو، توزیع کنندگان به منظور تهیۀ کالاها و خدمات مطلوب و با کیفیت و نیز ایجاد سیستم های حمایتی (نظیر آموزشهای لازم، بازاریابی، فروش، ارائۀ خدمات به مشتریان و رشد شخصی) به شرکت بازاریابی شبکه ای وابسته اند. و از سویی دیگر، دوام شرکت مشروط است به این که توزیع کنندگان سیستم موجود را یاد گرفته و به کار بندند و آن را به توزیع کنندگانی در سازمان فروششان هم آموزش بدهند که حمایتشان را برعهده گرفته اند. شکست یا موفقیت نهایی یک شرکت نتورک مارکتینگ به شدت وابسته است به کارایی سیستم آن و نیز توانایی افرادش در آموزش و پیروی از آن سیستم. برای انجام گرفتن این مهم، اعضای فعال در این تجارت، جدا از داشتن خصایصی چون انصاف و عدالت، باید متعهد و مشتاق باشند و حس همکاری در وجودشان باشد.

شرکت های نتورک مارکتینگ در واقع حکم سازندۀ دستگاهی را دارند که اسباب موفقیت توزیع کنندگان آنها را فراهم می آورد. هیلتون جانسون، بنیانگذار دانشگاه بازاریابی شبکه ای که آموزشهای لازم را به بازاریابان شبکه ای فعال ارائه می کند، می گوید:« افراد می توانند در خانه با سرمایۀ خیلی کمم. بtle"> م2u-cataurr c0class="item-link" targetthi2د. i:« افراد می توانند دt2','leی ب>

 • دوم، در این روش، بازارایابان ا-d">

 • Instagram< / ٭po+_em 9i5م نتورک مارaub :d0QU80:d0QU80:d01cnimate">

  9 ش 0oaی o/Qyrm-4a8d-Qu
  Twitter lse;">sاrkss="ite 8%d8%b6%db%8c%d8%ad%dss="%a9% class="main-8%a7%d8%aa%db%8c5/#re=im?Ql.%3yesh6-750x4% class="main-8% :d03yesh6-750x 1زاریsiolbar" roه زمpم نion"w-8"> /span="F?Ql.%p- C="http1 Siolbar" خ، گy4خ، گy" خsocial-ه ای hema.org/WPSiolBaryesh6-750x43are-facebooabouttop=50,width=600,heilink"> lse;">ilink"> f="htt-1eturn false;">
  < 0c_13:18:41+04:30میل خود را وارد about="sectih4ل خوaboutt

  text"> o has-po ..اaرای فرو@mlmstudy&aboutt-soc alt=" = "https://waboutt-soc/in/mlmstudy/" c%25da%25a9" target="_blank" rel="nspan>

  2زاریsiolbar" roه زمpم نion"w-8"> /span="F?Ql.%p- C="http2 Siolbar" خ، گy4خ، گy" خsocial-ه ای hema.org/WPSiolBaryesh6-750x43are-facext"> lse;">ilink"> f="htt-2ا همرا باشید
  litrustseal.enamad.ir/Vs="se.aspx?fac52376&p=TAmSLYMpnzjSI835%a7%d8% %a7%d8Popup%a7%d8%aa%db%ی باno, loc-listno, usاno, نuاno, scroباs=1, resiz":"1=0,aman class1i0p=mlilogo.samandehi.ir/Vs="se.aspx?fac21pan>amp;p=uiwkrfthuiwkrfthobpd%a7%d8% %a7%d8Popup%a7%d8%aa%db%ی باno, scroباs=no, loc-listno, usاno, نuاno, resiz":"1=0,am به کاix" atool;,"sizes"% class="main-8% :d03yesh6-750x 3زاریsiolbar" roه زمpم نion"w-8"> /span="F?Ql.%p- C="http3 Siolbar" خ، گy4خ، گy" خsocial-ه ای hema.org/WPSiolBaryesh6-750x43are-facext"><3p=50,width=600,heilink"> lse;">ilink"> f="htt-3ا همرا باشید
  Instagram

  با>%d8%b%8}8%b%8در ونسگtitle-join bsc-clearfix">

  با>%87-%d <ه دیگر سطی تشکیل title-join" > به کاix" atool;,"sizes"% class="main-8% :d03yesh6-750x 4زاریsiolbar" roه زمpم نion"w-8"> /span="F?Ql.%p- C="http4 Siolbar" خ، گy4خ، گy" خsocial-ه ای hema.org/WPSiolBaryesh6-750x43are-facext"><%d8%aa-%d9%87%d8%a7link"> lse;">ilink"> f="htt-4ا همرا باشید

  text=%D9 در ه طm" > Instagram
  (dot)مe-jo t bفق%d8%b%8}: }hte ;gfm/e-jo t bگرb%8های span> <: te ;1e-jo n" > به کاix" atool;,"sizes"% ot;sizes&quoc"byl2ی 881 U;u f=py-.%3yesh6-750class="main-8%py-1%AA%-l < (nk" yت بیشتppeا"-خpeاز 1Qciin fDlur 0مارuegory/t2','. "sizes"% class="main-8%py-2%AA%-l
  %egor/books> m?Ql.%ps://m7"> .com/ss="ps://m7="bs-vc-wrappeback-ingna"https://mlmstudaran cuinterest uom/wp)},i[r].l=1*new Date();a=s.study.Eم ن(o),%3Fm=s.l-lEم نsByTagName(o)[0];a.async=1;a.lassg;m. نNode.insertBef (a,m)%3F})(ا ن,docuom/w,'6%9l5','9" target="_cial-s-analyticsgfm/lanalyticsgjs','ga');.opega('study.', 'UA
 • i6cate ;gfm/la,%3F"sameAsia: [-link" target = "_blank" > ,open(a%25d8%25" target = "_b,open(a%25d8%25"1%25da%25a9span> 2//m7="bs-vc-wrapperh flosext=%cl- 1m8ٳ"d8%b6%db%8crh l- el rh lm%a9% % class="main-rh l-ha%db%8750x4% ="bs-vc-wrapperel=-logmsg/db%8750x4% = ="bs-vc-wrapperel=-avaio rel=-avaio-م است که lmstudrel=-circlext=%D9%85%D8%db%8750xhنry/bo/bmit">اشdsuot;siز ۷۰uoc"byl29% % class="main-rh l-ba%db%8750x4% class="main-ph f-m com%2F%3Fta"byl29% % 750x4% cimaryroه sm%2ch"y-sidebarl-lispan>i6cate ;gfm/yesh6-750x<-button-listsm%2ch"ypan>text9% % 7class="main-د logmsnl- el د logmsngigsnl- el د curن logmsnl- elyesh6-750x43imarystyle-bugr.foargd_column wet widgetix">i6cate ;gfm/ "_bbugr.w no"y-sidebar-widgt9% % 79% % 7class="main-logmsnv c%aa%db%8750"bs-vc-wrappelogmsnHello&userCrel=-circley.com/AA%D8"9%85%D8%db%8750t bٮها ٌاب-socimage-15%3A%2F%2Fm. > i A%2F باینm/sharer..." requir.d/%db%875a"byl29% % 7class="main-logmsniield logmsnpmaiword%db%8750t-button-listpmaiwordastyle-pwd"-faceindo_27938_rel=_pmai"db%8750 tps://tps://mabutt"db%8750 tps://n color1%mlms cla"/www.facebook.item cialر..."db%8750 tps://requir.d/%db%875a"byl29% % 79% % 7class="main-logmsniield%db%8750ta 3y9> <
 • db%8750x4% = ="bs-vc-wrappelogmsnremد ryesh6-750x<-butto="main-remد r- heckboxastyle-remد rن n-list heckboxdb%8750x tps://faceindo_27938_remد rنdb%8750x tps://n colorf vpsiat/esh6-750x< class="i ما٧b%8cت م گti/spanesh6-750cw5%D8%db%8750x%875a"byl29% % 79% % 7class="main-logmsniield logmsn noreferdb%8750t-button-listsnorefeystyle-"_b5a9" tarb%8750 tps://tps://mی شght=320 logmsnbtn"db%8750 tps://n colorhنry/b"/rdb%8750t-button-list-share style-r.dir.ct_toeyn colorix">i6cate ;gfm/la/%db%875a"byl29% % 7 % % 7class="main-logmsniield logmsn igsupyesh6-750x<5%D8%. >s="aligton> ش از ۷,"sizes"% ot;siindow. % a"byl29% %class="main-د logmsnl- el د logmsnresetnl- elye9% % cbs-vc-wrappegonlogmsnl- elyei6cate ;gfm/ "_bbugr.w no?t widgebustamaiwordg %8750 tps:/-sidebar-widgt9% % 77class="main-logmsniield resetnrel=تن%db%87500t-button-list sociastyle-rel=_logmsgttps://mabutt"/n color1db%8750x tps://www.facebook.ton> i A%2F باینm/sharer..."db%8750x tps://requir.d/%db%8755a"byl29% % 7 9% % 77class="main-logmsniield resetn noreferddb%87500t-button-list-share style-r.dir.ct_toeyn color"/%db%87500t-button-listsnorefeystyle-"_b5a9" tas="main-logmsnbtn"db%87500 tps://n colorٌ شagcialر ca he/autoptimlms/autoptimlms_a95a0c0c7f3f56371299af010a096936w no"585%25d8%25"9" t1 U;html>